ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี ทัวร์ญี่ปุ่น SHIAWASE HIROSHIMA OSAKA ทัวร์ภูฏาน WINTER IN BHUTAN มหากาพย์แห่งบุญ ทิมพู – พูนาคา ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา กระเช้าฟานซิปัน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ สุดคุ้ม ทัวร์ตุรกี Wow Turkey Highlight ทัวร์ไทย แกรนด์อันดามัน - เกาะนาวโอพี (B.B) จัดสัมมนา อบรม ดูงาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building, Walk Rally
This is an example of a HTML caption with a link.

()


ประเทศ : no_ico_flg.png เมือง : ระยะเวลา : เดินทางโดย : Van VIP

อัพเดสล่าสุด 3 น.
เกาะเชจู - ยงดูอัมร็อก - ซองซานพีค - ถนนพิศวง Mysterious Road - พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc - น้ำตกชอนจียอน - วัดยักชอนซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอับ - สวนส้มไร้เม็ด - N Tower - ซอพจิโกจิ - ซองอัคซาน - ศูนย์โสม - ว๊อคกิ้งสตรีทฮงอิก - ศุนย์พลอยอเมทิส - ช็อปปิ้งเมียงดง - ช็อปปิ้งทงแดมุน - ร้านค้าสมุนไพร - Duty Free - ร้านละลายเงินวอน - เกาหลี
กำหนดวันออกเดินทาง เดือน ผู้ใหญ่ ต่ำกว่า 12ปี ต่ำกว่า 12ปี
(เสริมเตียง)
พักเดี่ยว

แนะนำทัวร์ เส้นทางอื่นๆ

อัตรารวมถึง :
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวมถึง :
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 25 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 วอน หรือ 600 บาท ต่อคนต่อทริป
ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 6,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน

ในกรณีที่ท่านได้โทรมาจองทัวร์ ที่มีระยะเวลาวันเดินทาง ไม่ถึง 20 วันแล้วให้ชำระเป็นจำนวนเงินเต็ม 100% เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 4000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมดค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด


***ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ***
Scroll