ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS BLOSSOM ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ ฟูจิ ทุ่งพิ้งมอส ช้อปปิ้งโตเกียว ขาปูยักษ์ ออนเซน สุดฟินนสุดคุ้ม ทัวร์เกาหลี Crazy Snow korea หิมะ One Mount ทัวร์ลาว สงกรานต์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ราคาเบาๆ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ สุดคุ้ม ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ทัวร์อินเดีย อ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลัย บักโดรกรา ดาร์จิลิ่ง จัดสัมมนา อบรม ดูงาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building, Walk Rally
This is an example of a HTML caption with a link.

()


ประเทศ : no_ico_flg.png เมือง : ระยะเวลา : เดินทางโดย : Van VIP

อัพเดสล่าสุด 3 น.
เกาะเชจู - ยงดูอัมร็อก - ซองซานพีค - ถนนพิศวง Mysterious Road - พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc - น้ำตกชอนจียอน - วัดยักชอนซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอับ - สวนส้มไร้เม็ด - N Tower - ซอพจิโกจิ - ซองอัคซาน - ศูนย์โสม - ว๊อคกิ้งสตรีทฮงอิก - ศุนย์พลอยอเมทิส - ช็อปปิ้งเมียงดง - ช็อปปิ้งทงแดมุน - ร้านค้าสมุนไพร - Duty Free - ร้านละลายเงินวอน - เกาหลี
กำหนดวันออกเดินทาง เดือน ผู้ใหญ่ ต่ำกว่า 12ปี ต่ำกว่า 12ปี
(เสริมเตียง)
พักเดี่ยว

แนะนำทัวร์ เส้นทางอื่นๆ

อัตรารวมถึง :
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวมถึง :
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 25 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 วอน หรือ 600 บาท ต่อคนต่อทริป
ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 6,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน

ในกรณีที่ท่านได้โทรมาจองทัวร์ ที่มีระยะเวลาวันเดินทาง ไม่ถึง 20 วันแล้วให้ชำระเป็นจำนวนเงินเต็ม 100% เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 4000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมดค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด


***ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ***
Scroll